Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec
www.SPiR.chelmiec.pl
Statut Kontakt Aktualności Punkt Przedszkolny w Klęczanach Przedszkole w Piatkowej
2013-10-21
Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Klęczanach.

W dniu 21.10.2013 r. Zespół Rekrutacyjny do spraw wyboru uczestników projektu pn. „Utworzenie Punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” dokonał oceny złożonych w ramach rekrutacji uzupełniającej dokumentów aplikacyjnych. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 1 dziecko (Beneficjent Ostateczny).

 

 

2013-10-09
Ogłoszenie o rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Klęczanach

Rekrutacja uzupełniająca do Punktu Przedszkolnego „Kraina przedszkolaka w Klęczanach” Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w partnerstwie z Gminą Chełmiec ogłasza rekrutację uzupełniającą do Punktu Przedszkolnego w Klęczanach, utworzonego w związku z realizacją projektu o numerze wniosku POKL.09.01.01-12-021/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu (adres: Urząd Gminy Chełmiec ul. Papieska 2; 33-395 Chełmiec) w okresie od 14.10.2013 r. do 18.10.2013 r. w godz. 7.30 do 16.30. Szczegółowe zasady rekrutacji uzupełniającej wraz z wykazem niezbędnych do złożenia dokumentów znajdują się w załączonym Regulaminie

2013-08-29
Wyniki rekrutacji do Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Klęczanach.

W dniu 29.08.2013 r. Zespół Rekrutacyjny do spraw wyboru uczestników projektu pn. „Utworzenie Punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” dokonał oceny złożonych w ramach rekrutacji dokumentów aplikacyjnych. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 20 dzieci (Beneficjentów Ostatecznych).

 

 

2013-08-28
Wyniki naboru na stanowiska pracy w projekcie pn. „Utworzenie punktu przedszkolnego Kraina Przedszkolaka w Klęczanach”

Informujemy, że zostały zakończone procedury rekrutacyjne w wyniku których wybrano następujące osoby:

Nauczyciel:

  • Mirek Natalia
  • Piotrowska Bernadetta

Pomoc nauczyciela – postępowanie rekrutacyjne zostało unieważnione ze względu na konieczność zatrudnienia 2 nauczycieli do realizacji projektu.

Sprzątaczka – woźna/woźny:

  • Zwolińska Ewa
2013-08-16
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec informuje, iż są wolne miejsca do „Bajkowego Przedszkola” w Piątkowej dla dzieci w wieku 3-5 lat.

S Z A N O W N I   P A Ń S T W O

 

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec

informuje, iż są wolne miejsca do

Bajkowego Przedszkola” w Piątkowej

dla dzieci w wieku 3-5 lat.

 

Opłata miesięczna ok. 300 złotych

 

Wszelkie informacje pod tel. 18-414-56-17.


REGULAMIN

2013-08-16
Konkurs na realizację zajęć dodatkowych (język angielski, rytmika/taniec) w punkcie przedszkolnym „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach ogłasza konkurs na realizację zajęć dodatkowych (język angielski, rytmika/taniec) w Punkcie Przedszkolnym „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach, utworzonego w związku z realizacją projektu o numerze wniosku POKL.09.01.01-12-021/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1.

 

2013-08-13
Ogłoszenie

Informujemy, iż rekrutacją do projektu pn. "Utworzenie Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka" o nr WND-POKL.09.01.01-12-021/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" zostaje przedłużona do dnia 28 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyłonieni przez Zespół Rekrutacyjny do dnia 29.08.2013 r. do godz. 15.00.

 

Ogłoszenie

2013-08-01
Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w partnerstwie z Gminą Chełmiec ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach, utworzonego w związku z realizacją projektu o numerze wniosku POKL.09.01.01-12-021/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Biurze Projektu (adres: Urząd Gminy Chełmie ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec) w okresie od 07.08.2013 do 14.08.2013 r. w godzinach od 7:30 do 16:30. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z wykazem niezbędnych do złożenia dokumentów znajdują się w załączonym Regulaminie Rekrutacji.

Regulamin rekrutacji

Formularz

2013-07-31
Rekrutacja do projektu pn. „Utworzenie Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka”

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w partnerstwie z Gminą Chełmiec informuje o rekrutacji do projektu pn. „Utworzenie Punktu Przedszkolnego Kraina Przedszkolaka” o nr WND-POKL.09.01.01-12-021/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Celem projektu jest wzrost szans edukacyjnych dzieci (dziewczynek i chłopców w wieku 3-5 lat) z terenu wiejskiej Gminy Chełmiec poprzez utworzenie i funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Klęczanach w okresie sierpień 2013 – czerwiec 2015.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci, które mają ukończone 3 lata i nie więcej niż 5 i co najmniej jeden z rodziców jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Chełmiec. Dodatkowo punktowane będą następujące kryteria:

  • obydwoje rodziców dziecka, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – jeden z rodziców są osobami pracującymi – 3 pkt.,
  •  jeden z rodziców dziecka jest osobą pracującą – 1 pkt.

Liczba miejsc ograniczona – 20.

Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które otrzymają największą liczbę punktów a w przypadku kilku zgłoszeń o tej samej liczbie punktów o miejscu na liście zdecyduje data i godzina złożenia wniosku.

Rekrutacja do projektu trwać będzie od 7 do 14 sierpnia 2013 roku.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.spir.chelmiec.pl oraz www.chelmiec.pl a także w Biurze Projektu, zlokalizowanym  w budynku Urzędu Gminy Chełmiec ul. Papieska 2. Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. (18) 414-56-17. Dokumenty rekrutacyjne tj. formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Biurze Projektu w godzinach od 7.30 do 16.30.

Udział w projekcie jest częściowo odpłatny ok. 70 zł miesięcznie.

Wybierz stronę: « < 1 - 2 - 3 > »